Studentski servis

Posredovanje pri zapošljavanju studenata - studentski servis

Učlanjenje u Studentski servis

Pravo na učlanjenje u Studentski servis 

 1. Student može sklopiti ugovor za obavljanje studentskoga posla (u daljnjem tekstu: ugovor) za vrijeme studiranja od dana upisa na visoko učilište.
 • Student je osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i građanin je Republike Hrvatske i građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske ili student na razmjeni za vrijeme studiranja u Republici Hrvatskoj, a koji nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva. U smislu Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

 • Druga osoba je osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos. Prava na temelju Zakona druga osoba može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje odnosno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija,

Napomena: „Maturanti“ će se učlanjivati u Studentski servis temeljem službenog dokumenta kojim dokazuje završetak srednjoškolskog obrazovanja u tekućoj školskoj godini i potvrdu / presliku prijave s portala Postani student. Članstvo se dodjeljuje na rok od 3 mjeseca od datuma završetka školovanja, a za osobe koje u međuvremenu upišu studij, članstvo se regulira kao i ostalim studentima.

 1.  Pravo na sklapanje ugovora ne može biti duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini.

 2. Posrednik može posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na studenta koji upisuje prvu godinu studija i studenta koji je u prethodnoj akademskoj godini imao opravdan prekid studija.
   
 3. Posrednik ne može posredovati za studenta koji je dva puta promijenio studijski program i treći puta upisuje prvu godinu iste razine.

 4. Status studenta koji studira na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj dokazuje se uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) i Informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP).
   
 5. Status studenta koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske dokazuje se potvrdom matičnoga visokog učilišta na kojem studira.

 6. Status druge osobe dokazuje se javnom ispravom o završenom srednjoškolskom obrazovanju, odnosno potvrdom visokog učilišta o završetku studija, odnosno potvrdom o završetku studija matičnoga visokog učilišta na kojem je završio studij.
   
 7. Provjeru radnoga statusa studenta iz točke 5. i 6. i druge osobe iz točke 7. Općih uvjeta poslovanja obavlja posrednik uvidom u podatke nadležne službe za mirovinsko osiguranje.
   
 8. Student i druga osoba iz točke 7. Općih uvjeta poslovanja moraju biti nositelji prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja što se dokazuje zdravstvenom iskaznicom ili preslikom prijave na obvezno zdravstveno osiguranje.

Učlanjenje se obnavlja  svaku novu akademsku godinu.

Studenti osobno moraju dostaviti sljedeće dokumente:

 • Potvrdu od fakulteta kojom dokazuje svoj status -1 ECTS bod 
 • Žiro račun otvoren u banci po izbor (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • 2 slike veličine 35 x 25 mm
 • OIB
 • Ispuniti pristupnicu za člana studentskog servisa i
 • Izjavu

Studenti u statusu apsolventa i studenti, koji nakon diplomiranja dobivaju 3 mjeseca prava na rad preko Studentskog servisa, obvezni su donijeti:

 • Potvrdu od fakulteta kojom dokazuju svoj status - 1 ECTS bod
 • Žiro račun otvoren u banci po izbor (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • 2 slike veličine 35 x 25 mm
 • OIB
 • Ispuniti pristupnicu za člana studentskog servisa i
 • Izjavu

Učenici završnog razreda srednje škole moraju dostaviti sljedeće dokumente:

„Maturanti“ će se učlanjivati u Studentski servis temeljem službenog dokumenta kojim dokazuje završetak srednjoškolskog obrazovanja u tekućoj školskoj godini i potvrdu / presliku prijave s portala Postani student. Članstvo se dodjeljuje na rok od 3 mjeseca od datuma završetka školovanja, a za osobe koje u međuvremenu upišu studij, članstvo se regulira kao i ostalim studentima.

 • Presliku službenog dokumenta kojim dokazuje završetak srednjoškolskog obrazovanja u tekućoj školskoj godini

 • Potvrdu / presliku prijave s portala Postani student

 • Žiro račun otvoren u banci po izbor (ugovor ili potvrda banke na uvid)

 • 2 slike veličine 35 x 25 mm

 • OIB

 • Ispuniti pristupnicu za člana studentskog servisa


VAŽNE NAPOMENE !

Uvjerenje (potvrda) o upisu na fakultet mora biti ispunjeno latiničnim pismom.

Studentski servis uzima u obzir samo originalne dokumente na hrvatskom jeziku.

Ako je uvjerenje (potvrda)  pisana na nekom drugom jeziku potrebno je uz originalni primjerak priložiti odgovarajući prijevod ovjeren kod licenciranih prevoditelja.

Svi članovi Studentskog servisa moraju biti prijavljeni u obvezno zdravstveno osiguranje.
(Za većinu studenata HZZO preuzima, putem web servisa, podatke o statusu redovitog upisa u tekuću akademsku godinu i provodi prijavu. Prije učlanjenja provjerite prijavu na stranici HZZO-a, www.hzzo.hr).

Ukoliko student ostvari primitak preko drugih studentskih ili učeničkih udruga u RH, dužan je pismenim putem obavijestiti Centar za studentski standard Sveučilišta u Zadru, o visini isplaćenog primitka (NN 10/17, čl. 52. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak)


Zarade studenata

Zakon o porezu na dohodak   (NN 177/04, 73/08, 22/12, 143/14 i 115/16) i Pravilnik o porezu na dohodak (NN 95/05, 157/14 i 10/17) propisuju da se uzdržavanim članom uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe, čiji primici, na koje se ne plaća porez na dohodak iz čl. 17. Zakona i drugi primici koji se u smislu zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze 15.000,00 kn godišnje, što za studenta znači:

Ukoliko tijekom godine zaradi više od 15.000,00 kn, student/ica se više ne smatra uzdržavanim članom obitelji i roditelj gubi pravo na korištenje studenta kao porezne olakšice kod obračuna plaće. Student/ica pri tome ne ostvaruje pravo na povrat poreza.
Važno!
Prema Pravilniku o porezu na dohodak rad učenika i studenata je neoporeziv do iznosa od 63.000,00 kn, a ukoliko učenik ili student tijekom poreznog razdoblja (kalendarske godine) ostvari viši iznos od 63.000,00 kn, onda nastaje obveza obustave i uplate  poreza na dohodak od drugog dohotka po stopi od 24% te prireza porezu na dohodak i to na razliku između neoporezivog iznosa i ostvarenog primitka.

Studenti koji ostvare drugi dohodak nemaju obvezu podnošenja porezne prijave. Porezna uprava će im izdati privremeno porezno rješenje i dostaviti na adresu prebivališta, najkasnije do 30. 06. tekuće godine.
Iznimno, ukoliko student ostvari drugi dohodak, a  ima prebivalište na području posebne državne skrbi, podnosi Poreznoj upravi Obrazac ZPP-DOH do 28.02.


Način poslovanja – okvirni postupak

Poslodavac koji nije registriran kao komitent Studentskog servisa, može pronaći obrazac „Pristupni podaci“ na web stranici Studentskog servisa.
Poslodavac može naručiti studente za privremene i povremene poslove osobnim dolaskom u poslovnicu, e-maila ili narudžbe putem fax-a.
Na web stranici Studentskog servisa se nalazi obrazac „Oglas za posao“.

Student se obvezuje da će osobno obavljati ugovorene poslove.

Cijena se dogovara pojedinačno za svaki posao u neto iznosu.  Prijedlog cjenika usluga je u prilogu.
Poslodavac se obvezuje da će za izvršeni posao platiti studentu ugovorenu cijenu, uvećanu za prekovremeni rad 50%, za noćni rad 50%, za rad nedjeljom 50% i za rad na dane blagdana 50%, po satu.
Na neto zaradu  zaračunavamo 18,00%  (12% posrednička provizija, 5,00 % obvezni zakonski doprinosi za mirovinsko osiguranje, 0,50% doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti i 0,5% neto iznosa naknade izvođača – u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijski aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima).

Obračun zarade se vrši na obrascu Ugovor o obavljanju studentskog posla koji, prije fakturiranja, mora biti ovjeren od strane poslodavca, studenta i posrednika.

Poslodavac je dužan ovjeriti i dostaviti posredniku obrazac Ugovora najkasnije 15 dana nakon izvršenog posla.

Potpisivanjem Ugovor o obavljanju studentskog posla, poslodavac preuzima sve obveze iz Ugovora.

Ovjereni Ugovor se dostavlja u Studentski servis, gdje se izdaje račun.
Studentu se zarada isplaćuje istog dana kada se uplata evidentira u bankovnim izvodima.

Poslodavac se obvezuje izvršiti plaćanje računa u propisanom roku.

Poslodavac preuzima obvezu isplate preko Studentskog servisa svim studentima kojima su izdani ugovori za rad, u protivnom ugovori, kao neiskorišteni, moraju biti vraćeni u Studentski servis.

Studentski servis se nalazi na sljedećoj adresi:  Dr. Franje Tuđmana 24d, 23000 Zadar (Studentski dom)

Radno vrijeme sa strankama: od ponedjeljka do petka, od 08,00 – 15,30 h