Studentski servis

Servisne informacije

Temeljem čl. 2. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine br. 96/18) članovi Studentskog servisa (izvođači) mogu biti:

 • Redoviti i/ili izvanredni studenti:
  - koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i građani su RH,
  - koji su građani EU s prebivalištem
   u RH i studiraju na visokom učilištu izvan RH ili studenti na razmjeni za vrijeme studiranja u RH, a koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.
  U smislu ovog Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti.
 • Druge osobe:
  - osoba u postupku upisa na studij ili koje su završile studij na visokom učilištu u RH, a nemaju zasnovan radni odnos ili
  - građanin EU s prebivalištem u RH, koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, a nema zasnovan radni odnos.

Ugovor o obavljanju studentskog posla

Ugovor je moguće podignuti unaprijed od datuma izdavanja ugovora, unatrag nije moguće. 

Obračun zarade se vrši na obrascu Ugovor o obavljanju studentskog posla , koji prije fakturiranja mora biti ovjeren od strane poslodavca, studenta i posrednika. Nakon obavljenog posla poslodavac svojim potpisom i pečatom i student/ica svojim potpisom potvrđuju točnost podataka na ugovoru.

Poslodavac je dužan ovjeriti i dostaviti posredniku obrazac Ugovora odmah nakon izvršenog posla.  Ovjereni Ugovor se dostavlja u Studentski servis, gdje se izdaje račun.

Prilikom predaje ispunjenog ugovora , isti mora biti potpisan na 2 mjesta od strane izvođača (studenta/ice), te potpisan i ovjeren na 2 mjesta od strane naručitelja (poslodavca).

Isplate studenata

Isplate studenata članova servisa se vrše jednom dnevno, od ponedjeljka do petka.


Zarade studenata

VISINA NEOPOREZIVOG PRIMITKA ZA UZDRŽAVANOG ČLANA OD 1.1.2022. (Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak)

Od 1.1. 2022. godine uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom, ne prelaze 24.000,00 kn / 3185,35 Eura  (Narodne novine 151/2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak)

Više možete pročitati OVDJE


Ukoliko učenik ili student tijekom poreznog razdoblja (kalendarske godine) ostvari viši iznos od 9.556,18 eur, onda nastaje obveza obustave i uplate  poreza na dohodak od drugog dohotka po stopi od 20% te prireza porezu na dohodak i to na razliku između neoporezivog iznosa i ostvarenog primitka.

Studentski centar Sveučilišta u Zadru nije nadležan za tumačenje poreznih propisa već je nadležna Porezna uprava.

Ukoliko student ostvari primitak preko drugih studentskih ili učeničkih udruga u RH, dužan je pismenim putem obavijestiti Studentski centar Sveučilišta u Zadru, o visini isplaćenog primitka (NN 10/17, čl. 52. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak)