Studentski servis

Servisne informacije

Temeljem čl. 2. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine br. 96/18) članovi Studentskog servisa (izvođači) mogu biti:

 • Redoviti i/ili izvanredni studenti:
  - koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i građani su RH,
  - koji su građani EU s prebivalištem
   u RH i studiraju na visokom učilištu izvan RH ili studenti na razmjeni za vrijeme studiranja u RH, a koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.
  U smislu ovog Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti.
 • Druge osobe:
  - osoba u postupku upisa na studij ili koje su završile studij na visokom učilištu u RH, a nemaju zasnovan radni odnos ili
  - građanin EU s prebivalištem u RH, koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, a nema zasnovan radni odnos.

Ugovor o obavljanju studentskog posla

Ugovor je moguće podignuti unaprijed od datuma izdavanja ugovora, unatrag nije moguće. 

Obračun zarade se vrši na obrascu Ugovor o obavljanju studentskog posla , koji prije fakturiranja mora biti ovjeren od strane poslodavca, studenta i posrednika. Nakon obavljenog posla poslodavac svojim potpisom i pečatom i student/ica svojim potpisom potvrđuju točnost podataka na ugovoru.

Poslodavac je dužan ovjeriti i dostaviti posredniku obrazac Ugovora odmah nakon izvršenog posla.  Ovjereni Ugovor se dostavlja u Studentski servis, gdje se izdaje račun.

Prilikom predaje ispunjenog ugovora , isti mora biti potpisan na 2 mjesta od strane izvođača (studenta/ice), te potpisan i ovjeren na 2 mjesta od strane naručitelja (poslodavca).

Isplate studenata

Isplate studenata članova servisa se vrše jednom dnevno, od ponedjeljka do petka.


Zarade studenata

Uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna. Student nije porezni obveznik nakon što ostvari primitak od 15.000,00 kuna, ali ne može biti  uzdržavani član na poreznoj kartici roditelja ( gubitak porezne olakšice).Detaljniji uvjeti za priznavanje osobnog odbitka propisani su člankom 17. Zakona o porezu na dohodak ( Narodne novine“ br. 115/2016., 106/2018.,32/2020., 138/2020.).

Od 01.01.2020. godine iznos neoporezivog primitka iznosi 63.000,00 kn. Iznos neoporezivog primitka od 63.000,00 kuna sastoji se od neoporezivog primitka u visini 15.000,00 kn (čl. 6.st.1.točka 2. Pravilnik o porezu na dohodak) i godišnjeg iznosa osnovnog osobnog odbitka od 48.000,00 kn (čl.14.st.3. Zakona o porezu na dohodak > 4.000,00 x 12 mjeseci).
Ukoliko učenik ili student tijekom poreznog razdoblja (kalendarske godine) ostvari viši iznos od 63.000,00 kn, onda nastaje obveza obustave i uplate  poreza na dohodak od drugog dohotka po stopi od 20% te prireza porezu na dohodak i to na razliku između neoporezivog iznosa i ostvarenog primitka.

Centar za studentski standard Sveučilišta u Zadru nije nadležan za tumačenje poreznih propisa već je nadležna Porezna uprava.

Ukoliko student ostvari primitak preko drugih studentskih ili učeničkih udruga u RH, dužan je pismenim putem obavijestiti Centar za studentski standard Sveučilišta u Zadru, o visini isplaćenog primitka (NN 10/17, čl. 52. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak)